Skip to main content

Stowarzyszenie Dębicki Park Przemysłowy dla rozwoju regionu i przedsiębiorczości

Współpraca sektorowa

Zakupy grupowe

Wspólna promocja

Rozwój infrastruktury

STATUT

Stowarzyszenia 

„DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz podmiotów gospodarczych w otoczeniu DPP.

§ 2

Terenem działania „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” jest miasto Dębica. DPP w celu realizacji celów statutowych, może prowadzić także działalność poza granicami RP.
”DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” może być członkiem innych stowarzyszeń oraz organizacji krajowych i międzynarodowych.
W celu realizacji zadań statutowych „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” opiera się na społecznej pracy członków.
„DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

§ 3

 1. „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” działa na podstawie przepisów:
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( t. j. Dz. U. z    2001r. Nr 79, poz. 855).
 • niniejszego Statutu.
 1. „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” posiada osobowość prawną.

§ 4

Czas trwania „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” nie jest ograniczony. 

§ 5

 1. „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” może używać pieczęci według wzoru ustanowionego przez Zarząd Stowarzyszenia „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”,
 2. „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” może używać logo według wzoru zaakceptowanego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ” jest realizacja następujących zadań:

 1. integracja społeczności lokalnej wokół spraw związanych z rozwojem firm w obrębie Dębickiego Parku Przemysłowego,                                        
 2. podejmowanie inicjatyw związanych ze wspólną ochroną obszaru przemysłowego,                                              
 3. przedsiębranie działań zmierzających do należytego utrzymania ulicy Metalowców i innych obszarów Dębickiego Parku Przemysłowego,
 4. wspólna realizacja zadań w zakresie dostaw mediów, w tym wody i odbioru ścieków, a także utrzymania w należytym stanie infrastruktury,
 5. prowadzenie samodzielnie lub wspólnie z samorządem oraz innymi podmiotami gospodarczymi inwestycji, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi obszaru,
 6. wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,
 7. inicjowanie, opiniowanie a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury w obrębie Dębickiego Parku Przemysłowego,
 8. podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji inwestycji,                                                                                 
 9. współpraca i podejmowanie inicjatyw w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na cele związane z rozwijaniem i unowocześnianiem stosowanych technologii,
 10. wydawanie biuletynów informacyjnych, ulotek, broszur, materiałów reklamowo – edukacyjnych dotyczących Dębickiego Parku Przemysłowego,
 11. podejmowanie działań zmierzających do utworzenia klastra przemysłowego.                                                                     
 12. promowanie i rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu przedsiębiorcy.
 13. współdziałanie z organami administracji publicznej w tworzeniu sprzyjających warunków dla działalności gospodarczej.
 14. inicjowanie działań lobbingowych kreujących DPP jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji zewnętrznych. 
 15. wspieranie, reprezentowanie i ochranianie interesów gospodarczych członków DPP oraz innych osób prowadzących działalność gospodarczą.
 16. świadczenie pomocy i współpraca w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez członków DPP działalności gospodarczej.
 17. wspieranie rozwoju regionu, oraz działań na rzecz dobra wspólnego, w tym działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej i sportowej. 

§ 7

”DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie rozwoju otoczenia DPP,
 2. ocenę i rekomendację projektów gospodarczych opracowanych przez członków DPP.
 3. organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy gospodarczej, podatkowej i marketingowej.
 4. organizowanie paneli dyskusyjnych o problemach z otoczenia gospodarki w regionie i kraju.
 5. organizowanie konkursów i programów promocyjnych o tematyce gospodarczej. 
 6. udział w konsultacjach społecznych, delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych administracji publicznej.
 7. organizowanie spotkań towarzyskich oraz imprez promocyjnych i charytatywnych.
 8. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 9. działalność gospodarczą, którą Stowarzyszenie może prowadzić w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zyski z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone mogą być tylko w celu realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia„DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”. 
 10. współpracę firm członków stowarzyszenia w celu wypracowania wspólnych stanowisk w sprawach dotyczących obszaru działania DPP
 11. prowadzenie negocjacji w imieniu członków DPP z instytucjami i firmami realizującymi prace na rzecz firm, członków DPP na ich obszarze działania.
 12. występowanie w imieniu firm – członków DPP przed organami administracji w sprawach spornych lub godzących we wspólny interes członków DPP  
 13. działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą, organizowanie akcji promocyjnych w zakresie  spraw związanych z funkcjonowaniem firm w otoczeniu DPP,
 14. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi ,
 15. działalność charytatywną,
 16. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 17. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 18. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 19. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 20. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 21. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 22. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 23. wspieranie i rozwój nauki , szkolnictwa wyższego , edukacji , oświaty i dziedzictwa narodowego,
 24. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 25. wspieranie i rozwój turystyki i krajoznawstwa,
 26. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 27. promocję i organizację wolontariatu,
 28. udzielanie wsparcia finansowego osobom fizycznym lub prawnym w tym przyznawanie stypendiów i grantów

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Stowarzyszenie „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”  tworzą członkowie:
 • zwyczajni,
 • wspierający,
 • honorowi.
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, prowadzące działalność osobiście lub reprezentujące podmioty działające na obszarze Dębickiego Parku Przemysłowego, tj. w rejonie ul. Metalowców i Świętosława w Dębicy, po ogłoszeniu woli wstąpienia do Stowarzyszenia „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”  w formie pisemnej deklaracji, opłaceniu wpisowego oraz wpłaceniu pierwszej składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” i po zaakceptowaniu przez Zarząd w formie uchwały.
 2. Członkowie zwyczajni będący osobami  fizycznymi działają w Stowarzyszeniu „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” osobiście,   
 3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”.
 4. Członkowie zwyczajni „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ” mają prawo:
 • wybierać i być wybieranymi do władz „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” ,
 • zgłaszać do władz „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY ” wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia,                                                                                                           
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ” z uwzględnieniem zasady, że  każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos,                                                                                                          
 • uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”,
 • wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” i sprawozdań z działalności „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSLOWEGO” 
 • korzystać z porad  i pomocy organizacyjno-technicznej i finansowej, w tym promocji w materiałach firmowych i promocyjnych w ramach działań podejmowanych  przez  „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” 
 • korzystać z logo „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWGO ”.
 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, także posiadające obce obywatelstwo i siedzibę poza granicami Polski, które popierają działalność „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” i deklarują wsparcie finansowe na rzecz ”DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ” 
 2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział w życiu” DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”, a w szczególności: 
 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków ”DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ”,
 • zgłaszać wnioski do zarządu w formie pisemnej  lub ustnie do protokołu obrad  Zebrania członków DPP w zakresie działalności  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ”,
 • uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez ”DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”, 
 • korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej i finansowej „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” 
 • korzystać z logo „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWGO ”.
 1. Członkostwo wspierające nadawane jest uchwałą Zarządu ”DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” na czas określony.
 2. Każdy Członek wspierający działający na obszarze Dębickiego Parku  Przemysłowego może delegować jako swojego reprezentanta osobę fizyczną, która, jeśli spełnia warunki punktu 2, może zostać członkiem zwyczajnym. 
 3. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne szczególnie zasłużone dla „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.
 4. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ”.

§ 9

Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. czynny udział w pracach stowarzyszenia, zgłaszanie propozycji i wniosków dotyczących rozwiązywania wspólnych problemów firm z obszaru DPP.
 2. stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”
 3. czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
 4. godne reprezentowanie „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” i dbanie o jego dobre imię,
 5. regularne opłacanie składek członkowskich,
 6. upowszechnianie problematyki związanej z funkcjonowaniem firm z otoczenia DPP . 

§ 10

Do statutowych obowiązków członków wspierających należy:

 1. stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”
 2. aktywne wspieranie działalności statutowej „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
 3. wspieranie finansowe „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
 4. dbanie o dobre imię „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO ”.

§ 11

Do statutowych obowiązków członków honorowych należy:

 1. aktywne wspieranie działalności statutowej „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
 2. uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” z głosem doradczym.

§ 12

Ustanie członkostwa może nastąpić z powodu:

 1. pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
 2. wykluczenia z „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” na mocy uchwały Zarządu „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”, w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
 3. skreślenia z listy członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” na mocy uchwały Zarządu  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” w sytuacji zalegania ze składkami członkowskimi przez okres 3 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,
 4. wykluczenia z „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” na mocy uchwały Zarządu w przypadku przeniesienia podmiotu gospodarczego przez niego reprezentowanego z terenu DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
 5. wykluczenia z „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków
 6. śmierci członka,
 7. utraty osobowości prawnej,
 8. pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.

§ 13

Od uchwały Zarządu „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”, wykluczonym i skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” , przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków „DEBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”, w okresie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

Rozdział 4
Władze „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

§ 14

Władzami „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” są:

 1. Walne Zebranie Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
 2. Zarząd „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
 3. Komisja Rewizyjna „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.

Rozdział 5
Walne Zebranie Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSLOWEGO” jest najwyższą władzą  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” 
 2. Walne Zebranie  Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” (zwyczajnym i nadzwyczajnym) z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni.
 4. Walne Zebranie Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” obraduje zgodnie z przyjętym Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”.
 5. Walne Zebranie Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek minimum 1/3 członków stowarzyszenia.  

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” należy:

  1. uchwalanie Statutu  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” i jego zmian,
  2. wybieranie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym: Prezesa Zarządu „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.
  3. wybieranie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Zarządu  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” oraz członków Komisji Rewizyjnej „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”. Wybrane organy konstytuują się w dniu Walnego Zebrania Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”
  4. uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zwalniania z opłat oraz obniżania składek członkowskich,
  6. uchwalanie planów działania  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSLOWEGO” i planów finansowych,
  7. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej „DĘBICKIEGO PARKU  PRZEMYSŁOWEGO”, a także podejmowanie uchwał w sprawach udzielenia, bądź nie  udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
  9. upoważnianie Zarządu  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” do zaciągania kredytów i pożyczek  
  10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,
  11. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nie  przyjęcia w poczet członków” DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
  12. nadawanie godności członka honorowego „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
  13. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków  oraz regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
  14. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
  15. rozpatrywanie skarg członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” na działalność Zarządu  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO.”

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” zwołuje Zarząd raz w roku, o czym powiadamia pisemnie członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” co najmniej na 30  dni przed terminem posiedzenia Walnego Zebrania Członków, podając równocześnie  projekt porządku obrad.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia  DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” zwołuje się co dwa lata, w terminie do 30 czerwca roku kończącego kadencję, w celu dokonania wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” , których kadencja trwa 2 lata, licząc od dnia wyborów.

§ 18

Walne Zebranie Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” władne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad,który ustala zarząd stowarzyszenia  jeżeli liczba obecnych członków wynosi:

 1. w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” zwoływane jest przez Zarząd  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 •   Komisji Rewizyjnej,
 •   1/4 liczby członków zwyczajnych.
 1. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” są sprawy, z powodu których zostało ono zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały w tej sprawie lub zgłoszenia wniosku.
 3. W kwestiach nie unormowanych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

Rozdział 6
Zarząd  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

§ 20

Zarząd  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” jest organem wykonawczym  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” który  kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.

§ 21

 Do zakresu działania Zarządu  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” należy w szczególności:

 1. realizowanie bieżących zadań statutowych Stowarzyszenia
 2. przekazywanie członkom Stowarzyszenia bieżących raportów z realizowanych zadań i podejmowanych czynności
 3. realizowanie długoterminowych planów działania uchwalonych przez Walne Zebranie Członków
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia wobec innych podmiotów
 5. współdziałanie z administracją rządową i samorządową, organizacjami oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
 6. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”, przygotowywanie wniosków i projektów uchwał na Walne Zebranie Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSLOWEGO”,
 8. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,
 9. przyjmowanie, na podstawie uchwały,  w poczet członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu z  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” i  skreśleniu z listy członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie zwalniania z opłat oraz obniżania składek członkowskich,
 11. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach udzielonych upoważnień przez Walne Zebranie Członków                                                                                    
 12. udzielanie pożyczek na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanych przedsięwzięć  przez członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”                                              
 13. kierowanie bieżącą pracą „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,                                                          
 14. organizowanie szkoleń oraz kursów,
 15. zatrudnianie i zwalnianie pracowników „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”,

§ 22

 1. Zarząd  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” składa się z 4 osób , w tym  Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu oraz  Skarbnika.
 2. Prezesa zastępuje w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu,
 3. Prezes reprezentuje „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY” na zewnątrz.
 4. Zarząd jest uprawniony do ustanowienia stanowiska pełnomocnika lub Dyrektora Stowarzyszenia, który będzie kierował bieżącą pracą biura Zarządu oraz reprezentował Stowarzyszenie wobec podmiotów zewnętrznych

§ 23

Posiedzenia Zarządu „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 24

Organizację i tryb pracy Zarządu  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” określa Regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.

                                               

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

§25

Komisja Rewizyjna  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” należy:

 1. badanie, analizowanie i kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości,
 3. składanie Walnemu Zebraniu Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” sprawozdań ze swej rocznej działalności,                                                                                                         
 4. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 27

Szczegółowy zakres, zasady pracy i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” określa regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalony przez Walne Zebranie Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.

 

 Rozdział 8
Majątek  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

§ 28

 1. Majątek„DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
 2. Majątek„DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” pochodzi:
  • ze składek członkowskich i opłat wpisowych,
  • z dotacji, darowizn i spadków,
  • z własnej działalności gospodarczej,
  • z dochodu z majątku „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.
 3. Funduszami i majątkiem „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” rozporządza Zarząd „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.

§ 29

Gospodarka finansowa „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSLOWEGO” prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy, uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Zarząd  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” i zatwierdzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.

§ 30

Oświadczenia woli w imieniu  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” w zakresie rozporządzania mieniem, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, a także w innych sprawach statutowych „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”, składają Prezes Zarządu  lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie do wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) , a powyżej tej kwoty Prezes Zarządu działający  łącznie z innym członkiem Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu,  bądź osoba upoważniona przez cały Zarząd  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” (pełnomocnik).

 

Rozdział 9
Głosowanie, zwoływanie posiedzeń organów kolegialnych „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

§ 31

 1. Uchwały organów  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, ( za wyjątkiem wyboru członków organów stowarzyszenia ,które odbywa się w głosowaniu tajnym) Dębicki Park Przemysłowy w obecności co najmniej 1/2 członków organu, w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu.
 2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,  uchwała w II terminie może być podjęta zwykłą większości głosów  w obecności co najmniej 1/3 członków organu stowarzyszenia, w razie równości głosów decyduje glos Przewodniczącego.  
 3. W innych sprawach niż określone w § 16 pkt 2 i 3 statutu, można przeprowadzać głosowanie tajne, na wniosek członka władz „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”, po uzyskaniu zwykłej większości głosów.

 

Rozdział 10
Biuro  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

§ 32

 1. Administracyjno-techniczną obsługę  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” sprawuje Biuro Stowarzyszenia „DĘBICKI PARK PRZEMYSŁOWY”, którym kieruje Prezes Zarządu „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” lub Dyrektor, pełniący rolę pełnomocnika  powołany przez Zarząd „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.
 2. Dyrektor (pełnomocnik)„DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd, uwzględniając preliminarz wydatków Biura.
 3. Zasady wynagradzania pracowników Biura  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” ustala Zarząd, w uchwalonym regulaminie wynagradzania.
 4. Szczegółowe zasady działania Biura  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” określa Regulamin organizacyjny, uchwalany i zmieniany przez Zarząd „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”.

 

Rozdział 11
Zmiana statutu i rozwiązanie „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”

§ 33

 1. Rozwiązanie się „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania członków.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO”, Walne Zebranie Członków wybiera Likwidatora.
 3. Likwidator ma obowiązek:
  • zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora,
  • dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji,
  • po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” z rejestru stowarzyszeń.
 4. Szczegółowy tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO” określa uchwała o rozwiązaniu.

§ 34

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków  „DĘBICKIEGO PARKU PRZEMYSLOWEGO” podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.